Obszary praktyki

Kancelaria LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Spółka komandytowa świadczy usługi doradztwa prawnego w następujących obszarach:

 • prawo i postępowanie cywilne:
  • przygotowywanie umów, prowadzenie negocjacji,
  • sporządzanie pism procesowych i prowadzenie sporów sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, również z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach polubownych: mediacyjnym i arbitrażowym,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym,

 

 •  prawo rodzinne:
  • rozwody,
  • alimenty,
  • stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych,
  • opieka nad dziećmi,

 

 • prawo handlowe, upadłościowe i naprawcze:
  • tworzenie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek,
  • fuzje i przejęcia,
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów oraz akcji,
  • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek,

 

 • prawo i postępowanie karne:
  • profesjonalne zastępstwo procesowe przed policją, prokuraturą, finansowymi organami postępowania przygotowawczego (urzędy skarbowe), oraz sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego: jako obrońca w sprawach karnych, obrońca w sprawach karnoskarbowych, obrońca w sprawach o wykroczenia, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz powód cywilny w sprawach karnych,
  • ochrona praw pokrzywdzonych, obrona w sprawach karnych,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz profesjonalnych pism procesowych, w szczególności: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wniosek o dokonanie czynności śledztwa, prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia, wniosek o umorzenie postępowania, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, w celu zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupełnienia, wniosek o dobrowolne poddanie się karze, wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wniosek o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego zatrzymania, aresztowania lub skazania,
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, lub zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających, zażaleń na inne czynności naruszające prawa,
  • sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroku nakazowego, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
  • sporządzanie wniosków o warunkowe zwolnienie, wniosków o zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosków o przerwę w odbyciu kary, wniosków o zmianę postanowienia wykonawczego sądu, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,  

 

 • prawo pracy:
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy (w tym m.in. umowy o pracę, wypowiedzenia, regulaminy, układy zbiorowe pracy),
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w toku postępowań sądowych,

 

 • prawo podatkowe:
  • analiza skutków podatkowych transakcji,
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych oraz przed organami skarbowymi,
  • doradztwo dotyczące podatkowych aspektów działalności gospodarczej,
  • badanie zgodności stosowanych procedur podatkowych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przygotowywanie pism do organów skarbowych i administracyjnych (wnioski, odwołania, zastrzeżenia itp.),
  • kompleksowe przeglądy podatkowe obejmujące zarówno ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z identyfikacją ryzyk, jak również analizę procedur i procesów mających wpływ na sytuację podatkową Klientów,
  • doradztwo i tworzenie międzynarodowych struktur podatkowych optymalnych dla potrzeb Klienta,
  • przeglądy i audyty podatkowe.

 

 • prawo nieruchomości:
  • analiza nieruchomości pod kątem ryzyk związanych z inwestycją, przeprowadzanie badań due diligence,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy przeprowadzenia transakcji nabycia nieruchomości oraz jej finansowania,
  • pomoc prawna podczas procesu wznoszenia budynków o różnym przeznaczeniu,
  • doradztwo w procesach wywłaszczeniowych.

Comments are closed